KICK OFF DỰ ÁN: Thiết kế giao diện Ứng dụng Emerald Touch Screen và Hệ thống Cổng thông tin Emerald Portal của Skoda Việt Nam

Kick off dự án: “ Thiết kế giao diện Ứng dụng Emerald Touch Screen và Hệ thống Cổng thông tin Emerald Portal của Skoda Việt Nam”